Toyotsu Chemiplas Corporation

Dirección

1​1F Shinagawa Front Bldg, 2-3-13
Konan
Shinagawa-ku
Tokio 108-8216
Japón

Dirección de email

horikawa_tomoaki@toyotsu-chemiplas.com

Teléfono

+81-3-4306-8660

Fax Number

+81-3-4306-8920

Dirección del sitio web

http://www.toyotsu-chemiplas.com

Contacto

Tomoaki Horikawa